ขอเชิญพสกนิกรทั่วประเทศ ร่วมทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต ตลอดเดือน #กรกฎาคม

*** ในโครงการ "จิตอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗"

* การบริจาคโลหิตเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดี เพราะผู้บริจาคต้องเสียสละเวลาและโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งยังเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยอย่างทันท่วงที
บริจาคโลหิตได้ที่...
* ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
- ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง
- หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fixed Station 7 แห่ง
- สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค)
- เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สาขาบางแค ชั้น 3
- เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สาขาบางกะปิ ชั้น 2
- เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สาขางามวงศ์วาน ชั้น 5
- เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สาขาท่าพระ ชั้น 1
- ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม สุขุมวิท ชั้น M
- บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)
*** โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ

#บริจาคเลือด #บริจาคโลหิต #ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ #ให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำ